Home >Walter Goovaerts >Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Behoudens door ons geschreven speciale voorwaarden geschieden onze leveringen en / of diensten volgens onderstaande verkoopsvoorwaarden, die gekend en aanvaard zijn door de koper.  Wij zijn in geen enkel geval verbonden door tegenstrijdige of bijkomende voorwaarden die de koper ons eventueel zou willen opleggen of die door derden zouden worden toegestaan:  Al onze rekeningen zijn betaalbaar te Herenthout op de vastgestelde datum. 

 • Eigendomsvoorbehoud :  De goederen blijven eigendom van ons verkoper tot de volledige betaling van de prijs.  Alle risico's zijn ten laste van de koper.  De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij de wederverkoop. 
 • De verkoper is gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de hem in eigendom toebehorende zaken eigenhandig terug te nemen, waar deze zich ook bevinden. - Bij annulering van een gesloten verkoop, om gelijk welke reden ook, zal door de verkoper een schadevergoeding van 20%, met een minimum van 25,00 euro kunnen geĆ«ist worden.
 • Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren binnen de drie eerstvolgende dagen na de levering. Eens deze termijn verstreken wordt de koopwaar geacht te zijn goedgekeurd. 
 • Al de verzendingen gebeuren op risico van de klant, zelfs indien de goederen door onze eigen diensten worden afgeleverd. 
 • Geleverde goederen worden in geen geval teruggenomen. 
 • Elk niet op de vervaldag betaald bedrag zal verhoogd worden met 12% zonder voorafgaande ingebrekestelling, en met een minimum van 25,00  euro en nog te vermeerderen met de verwijlintresten van 1% per maand en met de eventuele gerechtskosten. 
 • De opgegeven leveringstermijnen dienen slechts als aanduiding.  Eventuele vertraging geeft geen recht op schadevergoeding, noch op annulatie of weigering van de goederen. 
 • Waarborg : De waarborg welke wordt toegestaan is deze gegeven door onze leveranciers (dus de fabrikant en/of invoerder voor het land). De verplichtingen aan de waarborg verbonden zullen dan ook door de klantendiensten van onze respectieve leveranciers (fabrikanten en/of invoerders) worden uitgevoerd. Voor een beroep op de waarborg dient een volledig aankoopbewijs met aankoop - en/of leveringsdatum te worden voorgelegd. In geen geval zal ons schadevergoeding kunnen gevraagd worden wegens het buiten gebruik zijn van de toestellen.
 • Waarborg geldt niet voor gebreken of defecten ontstaan ten gevolge van geweld van buitenaf, onoordeelkundig gebruik, natuurlijke slijtage en andere buiten onze controle liggende oorzaken. Waarborg geldt evenmin voor schade aan kwetsbare onderdelen, zoals (vitrokeramisch) glas, kunststof, rubber, enz. die ontstaan is door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik.
 • Indien de hulp van onze eigen technische diensten zal ingeroepen worden, kunnen wij steeds de verplaatsingskosten en de gepresteerde werkuren aanrekenen aan het op dit ogenblik gangbare tarief. Voor leveringen van minder dan 350,00 euro netto behouden wij ons het recht voor een bijdrage 25,00 euro + BTW aan te rekenen als bijdrage in transport- en administratiekosten. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsovereenkomsten betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en het Waalse Gewest en anderzijds de representatieve organisaties die de distributie vertegenwoordigen, zal de leverancier als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recyclagebijdrage, goedgekeurd door de gewestelijke autoriteiten, in rekening brengen met betrekking tot de producten die onder het toepassingsgebied vallen van de gewestelijke reglementering inzake aanvaardingsplicht.
 • Indien de op dit document vermelde goederen en/of diensten bestemd zijn voor beroepsgebruik of voor voortverkoop, verbindt de koper er zich toe ons hier spontaan van  op de hoogte te stellen en ons zijn B.T.W.-nummer mede te delen.
 • Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Herentals en/of Turnhout.  Maatschappelijke zetel : COMFORT-GOOVAERTS NV, Jodenstraat 40, 2270  HERENTHOUT.      

 

website: www.willems-it.be